کوچ را معنایی جز شهادت نباشد

کوچ را معنایی جز شهادت نباشد

پرستویی در غبار بی کسی/ در سرزمینی همرنگ خاك و خون /پرواز می کرد / بال در بال خمپاره هاي سیاه
قسم شکسته

قسم شکسته

رمزي بوده حتما/ در رمز عملیات / که مزارت / گم شده لابه لاي لکنت اروند
قامت ابري

قامت ابري

سلام قامت ابري نجیب دریازاد / طلوع مشرقی ات را نبرده ام از یاد / هنوز جاي تو در خاطرات من سبز است/ اگرچه فاصله اي تلخ بین مان افتاد
پرواز پرستوها

پرواز پرستوها

هر روز پرستو شدنت را باور کنم یا نه / سه نوبت، نه بیشتر / براي پرواز از شانه هاي زخمی یک مادر
۹
آرشیو