هميشه در خط

هميشه در خط

«من از سالها پيش افتخار خدمت در محضر ايشان را داشتم و زماني كه ايشان فرماندهي جنگ نامنظم و يگان رنجر مركز پياده شيراز را داشتند در خدمت ايشان بودم .
ابراهيم و آتش

ابراهيم و آتش

40 كيلومتر پيشروي كرديم. اما سرهنگ بي توجه به اضطراب ما و موقعيت دشمن تا آنجا جلو رفت . طي يك كمين در محور دشت عباس، سه خودروي عراقي را منهدم كرديم و حدود 15 نفر از آنها را اسير كرديم و برگشتيم عقب .
بكشيد تا زنده بمانيد

بكشيد تا زنده بمانيد

سال 1364 در لولان (روستاي دراو) مجروح شدم به بيمارستان اروميه و از آنجا به تهران منتقل شدم. بعد از بيست روز استراحت مجدداً به منطقه برگشتم.
مجنون شهادت

مجنون شهادت

وقتي قرارگاه كميل تشكيل شد (تيمسار صياد شيرازي)، تيمسار عبادت،تيمسار آبشناسان و خيلي ها در آن حضور داشتند) من در كنار شهيد آبشناسان بودم و با هم به شناسايي مي رفتيم.
امير شجاع ارتش

امير شجاع ارتش

شهيد آبشناسان از اخلاق بسيار خوب وپسنديده اي برخوردار بود، ايشان با بچه ها در جبهه خودماني رفتار مي كردند و بچه ها هم ايشان را دوست داشتند.
حق گو وحق طلب

حق گو وحق طلب

كمتر در يك فرد جمع مي شوند وهمين ويژگي ها بود كه به شخصيت ايشان يك برجستگي ويك سرآمدگي وبالندگي خاصي را بخشيده بود.
۱۰
آرشیو