نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

کرامات شهیدان؛(83) شفاي فرزند توسط پدر

کرامات شهیدان؛(83) شفاي فرزند توسط پدر

دستم به جايي بند نبود، فکر کردم همسايه ها را بيدار کنم. اما ساعت دو و نيم نصف شب، کار درستي نبود. ديگر اميدم از همه جا قطع شده بود. زهرا تنها يادگار «حاج مهدي » بود. او امانتي در دست من بود.
کرامات شهیدان؛(82)سرفراز در آزمون

کرامات شهیدان؛(82)سرفراز در آزمون

خبر شهادت او را که به من دادند به خاطر اين که به توصيه اش عمل کرده باشم گفتم افتخار مي کنم شوهرم به شهادت رسيده است
کرامات شهیدان؛(81) آرزوي نحوه شهادت

کرامات شهیدان؛(81) آرزوي نحوه شهادت

وقتي با يکي از همرزمان خود به نام شهيد محمود اصغرنيا عازم خط مقدم بود چون با سرعت زياد رانندگي ميکرد، محمود به او گفت اصغر اين قدر تند رانندگي ميکني نکند اتفاقي بيفتد. اصغر به او گفت نه من اين طوري نمي ميرم...
کرامات شهیدان؛(80) دست شفابخش

کرامات شهیدان؛(80) دست شفابخش

يک روز که بعد از نماز کتابي را که درباره امام رضا (ع) و شفا دادن مريض ها توسط ايشان بود مي خواندم حال عجيبي پيدا نمودم و شروع به گريه کردم و...
کرامات شهیدان؛(79) مهلتي براي ديدار

کرامات شهیدان؛(79) مهلتي براي ديدار

سرم را که بلند کردم ديدم 6،5 نفر هستند که مردي حدود 25 ساله با قامتي بلند و خوش اندام که عينکي هم به چشم خود زده بود در ميان آنها ايستاده است.
کرامات شهیدان؛(77) تشرّع شهيد

کرامات شهیدان؛(77) تشرّع شهيد

من دست بردار نبودم و همچنان اصرار ميکردم عکس ها را به من نشان بدهد. يک شب که فرمانده فرزند شهيدم به منزل ما آمد از او خواستم اگر عکسي از محمود دارد به من او اظهار بي اطلاعي کرد...